ï»?!doctype html> mayisoft 中家医《家庭医生》口è…?/title> <link rel="stylesheet" href="css/style.css"> <link rel="stylesheet" href="/zt/css/common.css"> <script src="/zt/js/jquery-1.10.1.min.js"></script> <script src="/zt/js/ss.js"></script> </head> <body> <script src="/zt/js/new_head.js" type="text/javascript"></script> <div class="contain"><!--contain--> <a href="/go.html"><div class="ban1"></div></a> <div class="box1" id="box1"> <div class="tit"></div> <div class="inner"> <div class="mod-img1 hov1"><img src="images/mod_1.jpg"/></div> <div class="mod-img2 hov1"><img src="images/mod_2.jpg"/></div> <div class="mod-img3 hov1"><img src="images/mod_3.jpg"/></div> <div class="mod-img4 hov1"><img src="images/mod_4.jpg"/></div> <div class="mod-cont1 cont"><span>Disadvantages 01</span><h1>矫治时间漫长</h1><p>难以坚持定期复诊效果将大打折æ‰?/p></div> <div class="mod-cont2 cont"><span>Disadvantages 02</span><h1>影响口腔健康</h1><p>引发龋齿、牙周病等疾ç—?/p></div> <div class="mod-cont3 cont"><span>Disadvantages 03</span><h1>影响口腔功能</h1><p>影响发音、咀åš?/p></div> <div class="mod-cont4 cont"><span>Disadvantages 04</span><h1>影响容貌外观</h1><p>大大降低面部美观</p></div> </div><a href="/go.html" class="btn2 flo2">我也有这样的烦恼</a> </div> <div class="box2" id="box2"> <div class="tit"></div> <div class="inner"> <p>在传统正畸治疗中,牙齿移动速度一般为0.8-1.2 mm/月,正畸疗程一般持ç»?年左右,甚至更长ã€?/p> <img src="images/ind_26.jpg"/> <p class="cont1">中家医家庭医生口腔科推出的牙膜牵张成骨术、牙槽骨牵张成骨术,在临床及基础研究均被证实可有效加速牙齿移动。其将骨皮质切开术、骨移植与传统固定正畸结合起来的矫治方式ã€?span>术后产生的局部加速现象,能缩çŸ?/3-1/2的矫治时间ã€?/span></p> <a href="/go.html" class="btn1 flo2">咨询术后注意事项 </a> </div> </div> <div class="box3" id="box3"> <div class="tit"></div> <div class="inner"> <a href="/go.html"><img src="images/ind_30.jpg"/></a> <img src="images/ind_31.jpg"/> <a href="/go.html"><img src="images/ind_32.jpg"/></a> <img src="images/ind_33.jpg"/> </div> <a href="/go.html" class="btn2 flo2">立即获取矫牙方案</a> </div> <div class="box4" id="box4"> <div class="tit"></div> <div class="inner"> <img src="images/ind_40.jpg"/> <img src="images/ind_41.jpg"/> <img src="images/ind_42.jpg"/> <p class="cont1 flo1">缩时一å?/p> <p class="cont2 flo1">重建咬合</p> <p class="cont3 flo1">简化术å¼?/p> <p class="cont4 flo1">减少创伤</p> <p class="cont5 flo1">效果稳定</p> <p class="cont6 flo1">适合各年龄段</p> </div> <a href="/go.html" class="btn2 flo2">查看更多矫牙优势</a> </div> </div><!--contain--> <div class="box5" id="box5"> <div class="tit"></div> <div class="zlxm w1064"> <div class="zmain"> <div class="zmtitle"> <ul> <li class="hover"><a href="">舌侧隐形矫正技æœ?/a><img src="images/sj.jpg"/></li> <li><a href="">直丝弓隐形矫正技æœ?/a><img src="images/sj.jpg"/></li> <li><a href="">自锁托槽矫正技æœ?/a><img src="images/sj.jpg"/></li> <li><a href="">无托槽隐形矫正技æœ?/a><img src="images/sj.jpg"/></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <div class="zmbox" style="display:block"> <img src="images/ind_11.png"/></div> <div class="zmbox" > <img src="images/ind_12.png"/></div> <div class="zmbox" > <img src="images/ind_13.png"/></div> <div class="zmbox" > <img src="images/ind_14.png"/></div> <script> $(document).ready(function(){ $(".zmtitle ul li").mouseover(function(){ //鼠标移上åŽ? $(".zmtitle ul li").attr("class", " "); //消除class $(this).attr("class" , "hover"); // 移上去的那个标签高亮 var i = $(".zmtitle ul li").index(this); //第几个li,存入i $(".zmbox").hide(); //隐藏 $(".zmbox").eq(i).show(); //显示 })}) </script> </div> <a href="/go.html" class="btn2 flo2">适合我的矫牙方式</a> </div> </div> <div class="tit"><img src="images/tit_6.jpg" /></div> <div class="indexzj"> <div class="zjmain"> <!--<div class="ztitle"> <img src="{dede:global.cfg_templets_skin/}/images/zjtitle.png"> </div>--> <div class="ztbox"> <div class="bd"> <ul> <li> <dl> <dt> <p><img src="/jtys/imgs/ystd.png"/></p> <p><img src="/jtys/imgs/bdzL1_zjq.png"/></p> <p><img src="/jtys/imgs/bdzL2_zjq.png"/></p> <p><img src="/jtys/imgs/bdzL3_zjq.png"/></p> <p><a href="/go.html" target="_blank"><img src="/jtys/imgs/bdzL4_zx.png"/></a><a href="/zt/expert/zjq" target="_blank"><img src="/jtys/imgs/bdzL4_xq.png"/></a></p> </dt> <dd><img src="/jtys/imgs/bdzR_zjq.png"/></dd> </dl> </li> <li> <dl> <dt> <p><img src="/jtys/imgs/ystd.png"/></p> <p><img src="/jtys/imgs/bdzL1_hzx.png"/></p> <p><img src="/jtys/imgs/bdzL2_hzx.png"/></p> <p><img src="/jtys/imgs/bdzL3_hzx.png"/></p> <p><a href="/go.html" target="_blank"><img src="/jtys/imgs/bdzL4_zx.png"/></a><a href="/zt/expert/hzx" target="_blank"><img src="/jtys/imgs/bdzL4_xq.png"/></a></p> </dt> <dd><img src="/jtys/imgs/bdzR_hzx.png"/></dd> </dl> </li> <!--<li> <dl> <dt> <p><img src="/jtys/imgs/ystd.png"/></p> <p><img src="/jtys/imgs/bdzL1_dwj.png"/></p> <p><img src="/jtys/imgs/bdzL2_dwj.png"/></p> <p><img src="/jtys/imgs/bdzL3_dwj.png"/></p> <p><a href="/go.html" target="_blank"><img src="/jtys/imgs/bdzL4_zx.png"/></a><a href="/ystd/33203.html" target="_blank"><img src="/jtys/imgs/bdzL4_xq.png"/></a></p> </dt> <dd><img src="/jtys/imgs/bdzR_dwj.png"/></dd> </dl> </li>--> </ul> </div> <a class="prev" href="javascript:void(0)"></a> <a class="next" href="javascript:void(0)"></a> <script>jQuery(".ztbox").slide({mainCell:".bd ul",autoPlay:true});</script> </div> </div> </div> <div class="tit"><img src="images/tit_7.jpg" /></div> <div class="box6"> <div class="inner"> <div id="slideBox" class="slideBox"> <div class="hd"> <ul><li class=""> </li><li class=""> </li><li class="on"> </li></ul> </div> <div class="bd"> <ul> <li style="display: none;"><a href="" target="_blank"><img src="images/ind_an1.jpg"></a></li> <li style="display: none;"><a href="" target="_blank"><img src="images/ind_an2.jpg"></a></li> <li style="display: none;"><a href="" target="_blank"><img src="images/ind_an3.jpg"></a></li> </ul> </div> <!-- 下面是前/后按钮代码,如果不需要删除即å?--><!-- <a class="prev" href="javascript:void(0)"></a> <a class="next" href="javascript:void(0)"></a> --> </div> </div> <a href="/go.html" class="btn2 flo2">获取合适的矫牙方案</a> </div> <script>jQuery(".slideBox").slide({mainCell:".bd ul",autoPlay:true,interTime:5000});</script> <script src="/zt/js/new_foot.js"></script> <script src="/zt/js/zzgh.js"></script> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/wwwroot/js/a717fa39-e46a-4d57-95a0-51036673e477-tj.js" charset="utf-8"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><style>#pl_css_ganrao{ display:none }</style></body> </html><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='z049w'></q><tt id='z049w'><dd id='z049w'><noscript id='z049w'><dl id='z049w'><i id='z049w'></i><dd id='z049w'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='z049w'></tr><td id='z049w'></td><q id='z049w'></q><dd id='z049w'></dd><div id='z049w'><button id='z049w'><tfoot id='z049w'><i id='z049w'><dl id='z049w'><i id='z049w'><strike id='z049w'><dt id='z049w'></dt></strike></i></dl></i><pre id='z049w'></pre></tfoot><u id='z049w'></u><small id='z049w'></small></button><tr id='z049w'></tr></div><strike id='z049w'></strike><label id='z049w'></label><button id='z049w'></button><optgroup id='z049w'></optgroup><dd id='z049w'></dd><sup id='z049w'><del id='z049w'><strike id='z049w'><dd id='z049w'></dd></strike></del></sup><fieldset id='z049w'><p id='z049w'></p></fieldset><big id='z049w'><big id='z049w'><address id='z049w'><dl id='z049w'></dl></address><dd id='z049w'></dd><table id='z049w'><abbr id='z049w'><strong id='z049w'><blockquote id='z049w'></blockquote></strong></abbr><td id='z049w'><pre id='z049w'></pre></td></table></big></big><q id='z049w'><abbr id='z049w'><thead id='z049w'></thead></abbr></q><li id='z049w'><q id='z049w'><acronym id='z049w'><dd id='z049w'><td id='z049w'><noframes id='z049w'><tr id='z049w'><strong id='z049w'></strong><small id='z049w'></small><button id='z049w'></button><li id='z049w'><noscript id='z049w'><big id='z049w'></big><dt id='z049w'></dt></noscript></li></tr><ol id='z049w'><option id='z049w'><table id='z049w'><blockquote id='z049w'><tbody id='z049w'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='z049w'></u><kbd id='z049w'><kbd id='z049w'></kbd></kbd></noframes><abbr id='z049w'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='z049w'><button id='z049w'><abbr id='z049w'></abbr></button></thead><button id='z049w'><u id='z049w'><u id='z049w'></u></u><tr id='z049w'><optgroup id='z049w'><dd id='z049w'><dfn id='z049w'><tt id='z049w'><thead id='z049w'><optgroup id='z049w'></optgroup></thead></tt><legend id='z049w'></legend><noframes id='z049w'><b id='z049w'><form id='z049w'></form></b></noframes></dfn><pre id='z049w'></pre></dd></optgroup><dl id='z049w'><big id='z049w'><dd id='z049w'><td id='z049w'><dir id='z049w'></dir></td></dd></big><optgroup id='z049w'></optgroup><dfn id='z049w'></dfn></dl></tr></button><strong id='z049w'></strong><ol id='z049w'><dfn id='z049w'><kbd id='z049w'></kbd></dfn></ol><ul id='z049w'></ul><noframes id='z049w'></noframes><blockquote id='z049w'></blockquote><fieldset id='z049w'></fieldset><sup id='z049w'><p id='z049w'><tt id='z049w'><sup id='z049w'><bdo id='z049w'><ol id='z049w'><sup id='z049w'><dl id='z049w'><em id='z049w'><label id='z049w'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='z049w'></address></sup></tt></p><fieldset id='z049w'><noframes id='z049w'><code id='z049w'><strong id='z049w'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='z049w'></sup><div id='z049w'><pre id='z049w'><select id='z049w'></select><td id='z049w'></td></pre></div><kbd id='z049w'><u id='z049w'></u></kbd><div id='z049w'></div><blockquote id='z049w'></blockquote><q id='z049w'></q><th id='z049w'></th><big id='z049w'></big><address id='z049w'><b id='z049w'><select id='z049w'></select></b></address><code id='z049w'></code><ul id='z049w'><strike id='z049w'></strike></ul><noscript id='z049w'></noscript><pre id='z049w'></pre><div id='z049w'><p id='z049w'></p></div><tfoot id='z049w'></tfoot><thead id='z049w'><bdo id='z049w'></bdo></thead><kbd id='z049w'></kbd><p id='z049w'><fieldset id='z049w'><style id='z049w'></style></fieldset></p><acronym id='z049w'><big id='z049w'><code id='z049w'></code></big></acronym><noframes id='z049w'><fieldset id='z049w'></fieldset></noframes><ol id='z049w'></ol><font id='z049w'></font><td id='z049w'><ol id='z049w'></ol></td><center id='z049w'></center><option id='z049w'></option><legend id='z049w'></legend><big id='z049w'></big><sub id='z049w'><ol id='z049w'><li id='z049w'><label id='z049w'></label></li></ol></sub><i id='z049w'><ol id='z049w'></ol></i><del id='z049w'></del><tr id='z049w'><tr id='z049w'><bdo id='z049w'><form id='z049w'><em id='z049w'></em><ins id='z049w'><center id='z049w'><center id='z049w'></center></center></ins><pre id='z049w'><em id='z049w'></em><abbr id='z049w'><legend id='z049w'><div id='z049w'><center id='z049w'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='z049w'></b><noframes id='z049w'><span id='z049w'></span></noframes><font id='z049w'><ol id='z049w'></ol></font><td id='z049w'><abbr id='z049w'><option id='z049w'><big id='z049w'></big></option></abbr><dfn id='z049w'></dfn></td><form id='z049w'><legend id='z049w'></legend></form><td id='z049w'><strike id='z049w'><blockquote id='z049w'></blockquote></strike></td><sup id='z049w'><fieldset id='z049w'><li id='z049w'></li></fieldset></sup><option id='z049w'></option><thead id='z049w'></thead><del id='z049w'></del><b id='z049w'><tfoot id='z049w'></tfoot><i id='z049w'></i></b><sup id='z049w'></sup><thead id='z049w'></thead><kbd id='z049w'></kbd><acronym id='z049w'><strike id='z049w'></strike></acronym><table id='z049w'><select id='z049w'></select></table><strong id='z049w'></strong><center id='z049w'></center><p id='z049w'><b id='z049w'><bdo id='z049w'><span id='z049w'></span></bdo></b></p><tr id='z049w'><form id='z049w'><strong id='z049w'><dir id='z049w'></dir></strong><th id='z049w'></th></form><strong id='z049w'><select id='z049w'></select></strong></tr><form id='z049w'><pre id='z049w'></pre></form><code id='z049w'></code><optgroup id='z049w'></optgroup><strong id='z049w'><td id='z049w'><table id='z049w'><legend id='z049w'><legend id='z049w'><big id='z049w'><fieldset id='z049w'><q id='z049w'><tfoot id='z049w'><big id='z049w'><tt id='z049w'><thead id='z049w'></thead></tt></big><p id='z049w'></p><button id='z049w'><table id='z049w'><ins id='z049w'></ins><tt id='z049w'><li id='z049w'><thead id='z049w'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='z049w'><td id='z049w'></td><tfoot id='z049w'></tfoot></tr><strong id='z049w'><span id='z049w'><dfn id='z049w'></dfn><bdo id='z049w'><thead id='z049w'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='z049w'></button><ol id='z049w'><font id='z049w'><blockquote id='z049w'><center id='z049w'></center></blockquote></font></ol><strong id='z049w'></strong><dl id='z049w'><legend id='z049w'></legend><sub id='z049w'><small id='z049w'></small></sub></dl><style id='z049w'></style><pre id='z049w'><code id='z049w'></code></pre><big id='z049w'></big><font id='z049w'></font><bdo id='z049w'></bdo><dfn id='z049w'><dd id='z049w'><button id='z049w'><strike id='z049w'><div id='z049w'><div id='z049w'><legend id='z049w'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='z049w'><q id='z049w'></q></optgroup></dd><ol id='z049w'><q id='z049w'><dfn id='z049w'><button id='z049w'><tbody id='z049w'><tbody id='z049w'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='z049w'></dl><fieldset id='z049w'></fieldset><u id='z049w'></u><div id='z049w'><ins id='z049w'></ins></div><strong id='z049w'></strong><center id='z049w'></center><strong id='z049w'></strong><small id='z049w'></small><td id='z049w'><q id='z049w'><q id='z049w'><b id='z049w'><optgroup id='z049w'></optgroup></b></q><ol id='z049w'><bdo id='z049w'></bdo></ol><dd id='z049w'><th id='z049w'></th></dd><blockquote id='z049w'></blockquote><ul id='z049w'><style id='z049w'></style></ul></q></td><noscript id='z049w'></noscript><ol id='z049w'></ol><p id='z049w'></p><strong id='z049w'><big id='z049w'></big><strike id='z049w'><q id='z049w'><sup id='z049w'></sup></q></strike></strong><p id='z049w'><thead id='z049w'><acronym id='z049w'><tfoot id='z049w'><kbd id='z049w'></kbd><form id='z049w'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='z049w'></fieldset><b id='z049w'><dt id='z049w'></dt></b><sup id='z049w'></sup><label id='z049w'></label><noframes id='z049w'><ins id='z049w'></ins></noframes><td id='z049w'></td><dfn id='z049w'></dfn><font id='z049w'><style id='z049w'></style></font><tr id='z049w'><td id='z049w'></td></tr><dfn id='z049w'><ul id='z049w'></ul></dfn><tr id='z049w'></tr><abbr id='z049w'></abbr><strong id='z049w'></strong><dt id='z049w'></dt><span id='z049w'><label id='z049w'><td id='z049w'></td></label><address id='z049w'></address></span><label id='z049w'><bdo id='z049w'><dt id='z049w'><dl id='z049w'></dl></dt></bdo></label><abbr id='z049w'><optgroup id='z049w'></optgroup></abbr><code id='z049w'></code><address id='z049w'><thead id='z049w'></thead></address><td id='z049w'><style id='z049w'><tbody id='z049w'></tbody><strong id='z049w'></strong></style></td><ul id='z049w'><ul id='z049w'></ul></ul><del id='z049w'></del><th id='z049w'><option id='z049w'><legend id='z049w'></legend></option></th><b id='z049w'></b><i id='z049w'><noscript id='z049w'></noscript></i><q id='z049w'></q><select id='z049w'></select><option id='z049w'></option><optgroup id='z049w'><big id='z049w'></big></optgroup><noframes id='z049w'><acronym id='z049w'><em id='z049w'></em><td id='z049w'><div id='z049w'></div></td></acronym><address id='z049w'><big id='z049w'><big id='z049w'></big><legend id='z049w'></legend></big></address></noframes><ul id='z049w'></ul><abbr id='z049w'><p id='z049w'><small id='z049w'><bdo id='z049w'><code id='z049w'><i id='z049w'><legend id='z049w'></legend></i><sub id='z049w'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='z049w'></noscript><tr id='z049w'></tr><select id='z049w'><button id='z049w'><dfn id='z049w'><p id='z049w'></p><q id='z049w'></q></dfn></button><noframes id='z049w'></noframes><b id='z049w'></b></select><font id='z049w'></font><option id='z049w'></option><fieldset id='z049w'></fieldset><noframes id='z049w'><i id='z049w'><div id='z049w'><ins id='z049w'></ins></div></i></noframes><tr id='z049w'></tr><label id='z049w'><small id='z049w'></small><b id='z049w'></b></label><noscript id='z049w'><tr id='z049w'></tr><div id='z049w'></div><noscript id='z049w'></noscript><tr id='z049w'></tr></noscript><center id='z049w'></center><dl id='z049w'></dl><blockquote id='z049w'></blockquote><pre id='z049w'><dl id='z049w'><noframes id='z049w'><i id='z049w'></i></noframes><dt id='z049w'></dt></dl><label id='z049w'><dfn id='z049w'></dfn></label></pre><dir id='z049w'></dir><strike id='z049w'></strike><thead id='z049w'></thead><span id='z049w'></span><i id='z049w'></i><font id='z049w'></font><style id='z049w'></style><font id='z049w'></font><td id='z049w'><select id='z049w'><b id='z049w'><address id='z049w'><noscript id='z049w'><acronym id='z049w'></acronym></noscript></address><style id='z049w'><tbody id='z049w'></tbody></style></b></select><ul id='z049w'><thead id='z049w'></thead></ul></td><strike id='z049w'><dt id='z049w'></dt></strike><dfn id='z049w'></dfn><dir id='z049w'><b id='z049w'></b><font id='z049w'></font></dir><ul id='z049w'></ul><q id='z049w'></q><acronym id='z049w'></acronym><center id='z049w'><strong id='z049w'></strong></center><ins id='z049w'><label id='z049w'></label><span id='z049w'></span></ins><li id='z049w'><blockquote id='z049w'></blockquote></li><th id='z049w'><table id='z049w'></table></th><tfoot id='z049w'></tfoot><ins id='z049w'></ins><table id='z049w'></table><noscript id='z049w'><del id='z049w'><ol id='z049w'><center id='z049w'><ul id='z049w'></ul><div id='z049w'></div></center></ol></del></noscript><strong id='z049w'><legend id='z049w'></legend><td id='z049w'></td></strong><font id='z049w'><font id='z049w'></font></font><noscript id='z049w'><em id='z049w'><form id='z049w'><sub id='z049w'></sub></form><bdo id='z049w'></bdo></em></noscript><address id='z049w'></address><center id='z049w'><del id='z049w'></del><sup id='z049w'></sup></center><kbd id='z049w'></kbd><font id='z049w'><b id='z049w'></b><table id='z049w'></table><blockquote id='z049w'></blockquote></font><big id='z049w'><q id='z049w'><center id='z049w'><button id='z049w'></button></center></q></big><i id='z049w'><form id='z049w'><option id='z049w'></option><dir id='z049w'><thead id='z049w'></thead></dir></form><tr id='z049w'><strike id='z049w'><noframes id='z049w'><dl id='z049w'></dl></noframes></strike><dt id='z049w'></dt></tr></i><dfn id='z049w'></dfn><tbody id='z049w'></tbody><select id='z049w'><dir id='z049w'><noscript id='z049w'><th id='z049w'><strike id='z049w'></strike><small id='z049w'></small></th></noscript><tbody id='z049w'><em id='z049w'><optgroup id='z049w'></optgroup><style id='z049w'><tr id='z049w'></tr><address id='z049w'></address></style></em></tbody><code id='z049w'><noscript id='z049w'><ins id='z049w'><font id='z049w'></font></ins></noscript></code></dir><p id='z049w'></p><dl id='z049w'></dl></select><form id='z049w'><bdo id='z049w'></bdo><optgroup id='z049w'><tbody id='z049w'></tbody></optgroup><blockquote id='z049w'><button id='z049w'><pre id='z049w'><li id='z049w'><tfoot id='z049w'><kbd id='z049w'></kbd></tfoot><fieldset id='z049w'><dd id='z049w'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='z049w'></table><span id='z049w'><dl id='z049w'></dl></span></blockquote></form><em id='z049w'><small id='z049w'><blockquote id='z049w'></blockquote></small></em><tfoot id='z049w'></tfoot><del id='z049w'><pre id='z049w'></pre></del><em id='z049w'><acronym id='z049w'><th id='z049w'></th></acronym></em><fieldset id='z049w'></fieldset><code id='z049w'><noframes id='z049w'></noframes></code><form id='z049w'><optgroup id='z049w'><dir id='z049w'></dir></optgroup></form><strong id='z049w'></strong><ins id='z049w'><option id='z049w'></option></ins><dd id='z049w'></dd><span id='z049w'><tbody id='z049w'></tbody></span><strong id='z049w'><pre id='z049w'><form id='z049w'></form></pre></strong><li id='z049w'><abbr id='z049w'><dir id='z049w'></dir><acronym id='z049w'></acronym></abbr></li><ol id='z049w'></ol><strike id='z049w'></strike><label id='z049w'></label><legend id='z049w'><address id='z049w'><thead id='z049w'><tr id='z049w'></tr></thead></address><dt id='z049w'></dt></legend><thead id='z049w'></thead><ins id='z049w'><big id='z049w'></big></ins><kbd id='z049w'></kbd><center id='z049w'><acronym id='z049w'></acronym><code id='z049w'></code></center><ul id='z049w'><pre id='z049w'></pre></ul><style id='z049w'><dt id='z049w'><noframes id='z049w'></noframes></dt><sub id='z049w'></sub><b id='z049w'></b></style></div>