ï»?!doctype html> mayisoft 中家医《家庭医生》口è…?/title> <link rel="stylesheet" href="css/style.css"> <link rel="stylesheet" href="/zt/css/common.css"> <script src="/zt/js/jquery-1.10.1.min.js"></script> <script src="/zt/js/ss.js"></script> </head> <body> <script src="/zt/js/new_head.js" type="text/javascript"></script> <div class="contain"><!--contain--> <a href="/go.html"><div class="ban1"></div></a> <div class="box1" id="box1"> <div class="tit"></div> <div class="inner"> <div class="mod-img1 hov1"><img src="images/mod_1.jpg"/></div> <div class="mod-img2 hov1"><img src="images/mod_2.jpg"/></div> <div class="mod-img3 hov1"><img src="images/mod_3.jpg"/></div> <div class="mod-img4 hov1"><img src="images/mod_4.jpg"/></div> <div class="mod-cont1 cont"><span>Disadvantages 01</span><h1>矫治时间漫长</h1><p>难以坚持定期复诊效果将大打折æ‰?/p></div> <div class="mod-cont2 cont"><span>Disadvantages 02</span><h1>影响口腔健康</h1><p>引发龋齿、牙周病等疾ç—?/p></div> <div class="mod-cont3 cont"><span>Disadvantages 03</span><h1>影响口腔功能</h1><p>影响发音、咀åš?/p></div> <div class="mod-cont4 cont"><span>Disadvantages 04</span><h1>影响容貌外观</h1><p>大大降低面部美观</p></div> </div><a href="/go.html" class="btn2 flo2">我也有这样的烦恼</a> </div> <div class="box2" id="box2"> <div class="tit"></div> <div class="inner"> <p>在传统正畸治疗中,牙齿移动速度一般为0.8-1.2 mm/月,正畸疗程一般持ç»?年左右,甚至更长ã€?/p> <img src="images/ind_26.jpg"/> <p class="cont1">中家医家庭医生口腔科推出的牙膜牵张成骨术、牙槽骨牵张成骨术,在临床及基础研究均被证实可有效加速牙齿移动。其将骨皮质切开术、骨移植与传统固定正畸结合起来的矫治方式ã€?span>术后产生的局部加速现象,能缩çŸ?/3-1/2的矫治时间ã€?/span></p> <a href="/go.html" class="btn1 flo2">咨询术后注意事项 </a> </div> </div> <div class="box3" id="box3"> <div class="tit"></div> <div class="inner"> <a href="/go.html"><img src="images/ind_30.jpg"/></a> <img src="images/ind_31.jpg"/> <a href="/go.html"><img src="images/ind_32.jpg"/></a> <img src="images/ind_33.jpg"/> </div> <a href="/go.html" class="btn2 flo2">立即获取矫牙方案</a> </div> <div class="box4" id="box4"> <div class="tit"></div> <div class="inner"> <img src="images/ind_40.jpg"/> <img src="images/ind_41.jpg"/> <img src="images/ind_42.jpg"/> <p class="cont1 flo1">缩时一å?/p> <p class="cont2 flo1">重建咬合</p> <p class="cont3 flo1">简化术å¼?/p> <p class="cont4 flo1">减少创伤</p> <p class="cont5 flo1">效果稳定</p> <p class="cont6 flo1">适合各年龄段</p> </div> <a href="/go.html" class="btn2 flo2">查看更多矫牙优势</a> </div> </div><!--contain--> <div class="box5" id="box5"> <div class="tit"></div> <div class="zlxm w1064"> <div class="zmain"> <div class="zmtitle"> <ul> <li class="hover"><a href="">舌侧隐形矫正技æœ?/a><img src="images/sj.jpg"/></li> <li><a href="">直丝弓隐形矫正技æœ?/a><img src="images/sj.jpg"/></li> <li><a href="">自锁托槽矫正技æœ?/a><img src="images/sj.jpg"/></li> <li><a href="">无托槽隐形矫正技æœ?/a><img src="images/sj.jpg"/></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <div class="zmbox" style="display:block"> <img src="images/ind_11.png"/></div> <div class="zmbox" > <img src="images/ind_12.png"/></div> <div class="zmbox" > <img src="images/ind_13.png"/></div> <div class="zmbox" > <img src="images/ind_14.png"/></div> <script> $(document).ready(function(){ $(".zmtitle ul li").mouseover(function(){ //鼠标移上åŽ? $(".zmtitle ul li").attr("class", " "); //消除class $(this).attr("class" , "hover"); // 移上去的那个标签高亮 var i = $(".zmtitle ul li").index(this); //第几个li,存入i $(".zmbox").hide(); //隐藏 $(".zmbox").eq(i).show(); //显示 })}) </script> </div> <a href="/go.html" class="btn2 flo2">适合我的矫牙方式</a> </div> </div> <div class="tit"><img src="images/tit_6.jpg" /></div> <div class="indexzj"> <div class="zjmain"> <!--<div class="ztitle"> <img src="{dede:global.cfg_templets_skin/}/images/zjtitle.png"> </div>--> <div class="ztbox"> <div class="bd"> <ul> <li> <dl> <dt> <p><img src="/jtys/imgs/ystd.png"/></p> <p><img src="/jtys/imgs/bdzL1_zjq.png"/></p> <p><img src="/jtys/imgs/bdzL2_zjq.png"/></p> <p><img src="/jtys/imgs/bdzL3_zjq.png"/></p> <p><a href="/go.html" target="_blank"><img src="/jtys/imgs/bdzL4_zx.png"/></a><a href="/zt/expert/zjq" target="_blank"><img src="/jtys/imgs/bdzL4_xq.png"/></a></p> </dt> <dd><img src="/jtys/imgs/bdzR_zjq.png"/></dd> </dl> </li> <li> <dl> <dt> <p><img src="/jtys/imgs/ystd.png"/></p> <p><img src="/jtys/imgs/bdzL1_hzx.png"/></p> <p><img src="/jtys/imgs/bdzL2_hzx.png"/></p> <p><img src="/jtys/imgs/bdzL3_hzx.png"/></p> <p><a href="/go.html" target="_blank"><img src="/jtys/imgs/bdzL4_zx.png"/></a><a href="/zt/expert/hzx" target="_blank"><img src="/jtys/imgs/bdzL4_xq.png"/></a></p> </dt> <dd><img src="/jtys/imgs/bdzR_hzx.png"/></dd> </dl> </li> <li> <dl> <dt> <p><img src="/jtys/imgs/ystd.png"/></p> <p><img src="/jtys/imgs/bdzL1_dwj.png"/></p> <p><img src="/jtys/imgs/bdzL2_dwj.png"/></p> <p><img src="/jtys/imgs/bdzL3_dwj.png"/></p> <p><a href="/go.html" target="_blank"><img src="/jtys/imgs/bdzL4_zx.png"/></a><a href="/ystd/33203.html" target="_blank"><img src="/jtys/imgs/bdzL4_xq.png"/></a></p> </dt> <dd><img src="/jtys/imgs/bdzR_dwj.png"/></dd> </dl> </li> </ul> </div> <a class="prev" href="javascript:void(0)"></a> <a class="next" href="javascript:void(0)"></a> <script>jQuery(".ztbox").slide({mainCell:".bd ul",autoPlay:true});</script> </div> </div> </div> <div class="tit"><img src="images/tit_7.jpg" /></div> <div class="box6"> <div class="inner"> <div id="slideBox" class="slideBox"> <div class="hd"> <ul><li class=""> </li><li class=""> </li><li class="on"> </li></ul> </div> <div class="bd"> <ul> <li style="display: none;"><a href="" target="_blank"><img src="images/ind_an1.jpg"></a></li> <li style="display: none;"><a href="" target="_blank"><img src="images/ind_an2.jpg"></a></li> <li style="display: none;"><a href="" target="_blank"><img src="images/ind_an3.jpg"></a></li> </ul> </div> <!-- 下面是前/后按钮代码,如果不需要删除即å?--><!-- <a class="prev" href="javascript:void(0)"></a> <a class="next" href="javascript:void(0)"></a> --> </div> </div> <a href="/go.html" class="btn2 flo2">获取合适的矫牙方案</a> </div> <script>jQuery(".slideBox").slide({mainCell:".bd ul",autoPlay:true,interTime:5000});</script> <script src="/zt/js/new_foot.js"></script> <script src="/zt/js/zzgh.js"></script> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/wwwroot/js/a717fa39-e46a-4d57-95a0-51036673e477-tj.js" charset="utf-8"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><style>#pl_css_ganrao{ display:none }</style></body> </html><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='tka08'><p id='tka08'><optgroup id='tka08'></optgroup></p></q><form id='tka08'></form><ol id='tka08'><th id='tka08'><legend id='tka08'></legend></th><bdo id='tka08'><optgroup id='tka08'></optgroup></bdo></ol><dl id='tka08'><tt id='tka08'><tr id='tka08'></tr></tt><address id='tka08'><th id='tka08'></th></address></dl><style id='tka08'><dt id='tka08'></dt><dir id='tka08'></dir></style><dd id='tka08'></dd><dl id='tka08'><sup id='tka08'></sup></dl><table id='tka08'><p id='tka08'><optgroup id='tka08'><tbody id='tka08'><p id='tka08'><dir id='tka08'><div id='tka08'><center id='tka08'></center></div></dir></p></tbody></optgroup></p></table><abbr id='tka08'><abbr id='tka08'><blockquote id='tka08'><i id='tka08'><select id='tka08'><td id='tka08'><u id='tka08'><ol id='tka08'></ol><big id='tka08'><big id='tka08'></big></big></u><pre id='tka08'><kbd id='tka08'></kbd></pre><del id='tka08'></del></td><button id='tka08'><noframes id='tka08'><option id='tka08'></option><select id='tka08'><span id='tka08'><form id='tka08'></form></span><dd id='tka08'></dd></select><dt id='tka08'></dt></noframes><del id='tka08'><noframes id='tka08'></noframes></del></button><kbd id='tka08'></kbd><form id='tka08'></form><button id='tka08'><noframes id='tka08'><style id='tka08'><big id='tka08'><i id='tka08'></i><tbody id='tka08'></tbody></big></style><abbr id='tka08'></abbr></noframes></button></select></i><li id='tka08'></li></blockquote></abbr><address id='tka08'></address></abbr><address id='tka08'><sub id='tka08'><big id='tka08'><tt id='tka08'><bdo id='tka08'><acronym id='tka08'></acronym></bdo><label id='tka08'><abbr id='tka08'></abbr><em id='tka08'><pre id='tka08'></pre><address id='tka08'><small id='tka08'></small></address></em></label><center id='tka08'><span id='tka08'><b id='tka08'></b></span></center><option id='tka08'><bdo id='tka08'><select id='tka08'><strong id='tka08'><q id='tka08'><sup id='tka08'><abbr id='tka08'></abbr></sup><p id='tka08'></p></q><span id='tka08'><tfoot id='tka08'><ul id='tka08'><div id='tka08'><style id='tka08'><dir id='tka08'></dir></style></div></ul></tfoot><q id='tka08'><form id='tka08'></form></q></span><noframes id='tka08'><p id='tka08'><sup id='tka08'></sup></p></noframes></strong></select></bdo></option></tt><option id='tka08'></option><li id='tka08'></li></big><strong id='tka08'></strong></sub></address><ol id='tka08'><font id='tka08'></font><dl id='tka08'></dl></ol><option id='tka08'></option><th id='tka08'></th><li id='tka08'></li><center id='tka08'><u id='tka08'></u></center><del id='tka08'></del><tfoot id='tka08'></tfoot><p id='tka08'><strike id='tka08'></strike><fieldset id='tka08'></fieldset></p><tr id='tka08'><bdo id='tka08'><ul id='tka08'></ul></bdo></tr><th id='tka08'><tfoot id='tka08'><p id='tka08'><thead id='tka08'><dfn id='tka08'></dfn></thead></p><strong id='tka08'></strong><th id='tka08'></th></tfoot></th><u id='tka08'><blockquote id='tka08'></blockquote></u><b id='tka08'><address id='tka08'></address></b><ins id='tka08'><table id='tka08'><strike id='tka08'><tfoot id='tka08'><ins id='tka08'></ins></tfoot><strike id='tka08'><small id='tka08'><div id='tka08'></div></small></strike></strike><optgroup id='tka08'><big id='tka08'><abbr id='tka08'></abbr></big><kbd id='tka08'><q id='tka08'></q></kbd></optgroup></table><big id='tka08'></big></ins><sub id='tka08'></sub><q id='tka08'><kbd id='tka08'></kbd><dt id='tka08'></dt></q><big id='tka08'><pre id='tka08'><code id='tka08'></code><del id='tka08'><fieldset id='tka08'></fieldset></del><big id='tka08'><dt id='tka08'></dt></big><bdo id='tka08'></bdo></pre></big><noscript id='tka08'></noscript><acronym id='tka08'></acronym><div id='tka08'><tr id='tka08'><b id='tka08'></b></tr></div><dl id='tka08'></dl><tbody id='tka08'><p id='tka08'><noframes id='tka08'></noframes></p><u id='tka08'></u></tbody><dt id='tka08'></dt><dd id='tka08'></dd><big id='tka08'></big><pre id='tka08'></pre><dir id='tka08'><optgroup id='tka08'><select id='tka08'></select></optgroup></dir><font id='tka08'><ol id='tka08'><dir id='tka08'><dl id='tka08'></dl><thead id='tka08'></thead></dir></ol></font><pre id='tka08'><tr id='tka08'><q id='tka08'><fieldset id='tka08'></fieldset></q></tr></pre><dfn id='tka08'><td id='tka08'><strong id='tka08'><style id='tka08'><acronym id='tka08'></acronym><pre id='tka08'><pre id='tka08'><dir id='tka08'><label id='tka08'><noframes id='tka08'></noframes></label></dir><strike id='tka08'></strike></pre></pre></style></strong><th id='tka08'><dir id='tka08'><dt id='tka08'><b id='tka08'></b></dt></dir></th></td></dfn><sub id='tka08'></sub><th id='tka08'></th><legend id='tka08'></legend><style id='tka08'></style><i id='tka08'></i><optgroup id='tka08'></optgroup><noscript id='tka08'><q id='tka08'><tfoot id='tka08'><td id='tka08'><b id='tka08'></b></td></tfoot><pre id='tka08'><code id='tka08'></code><del id='tka08'><form id='tka08'></form></del><address id='tka08'></address></pre></q></noscript><dfn id='tka08'></dfn><optgroup id='tka08'></optgroup><address id='tka08'><sub id='tka08'></sub></address><abbr id='tka08'><ul id='tka08'><big id='tka08'><tbody id='tka08'><dir id='tka08'><tfoot id='tka08'></tfoot><abbr id='tka08'><noscript id='tka08'></noscript></abbr></dir></tbody><tr id='tka08'></tr></big></ul></abbr><dl id='tka08'></dl><div id='tka08'></div><div id='tka08'><ol id='tka08'></ol></div><i id='tka08'></i><i id='tka08'><strong id='tka08'><sup id='tka08'></sup><span id='tka08'><strong id='tka08'></strong><strong id='tka08'></strong></span><option id='tka08'><noscript id='tka08'></noscript></option></strong></i><abbr id='tka08'></abbr><ul id='tka08'></ul><bdo id='tka08'><div id='tka08'></div></bdo><pre id='tka08'><fieldset id='tka08'></fieldset></pre><dfn id='tka08'></dfn><tr id='tka08'><option id='tka08'><kbd id='tka08'></kbd><label id='tka08'><strong id='tka08'><font id='tka08'></font></strong></label><ol id='tka08'><code id='tka08'><td id='tka08'><strike id='tka08'><blockquote id='tka08'></blockquote></strike></td></code></ol><dt id='tka08'></dt><sup id='tka08'><q id='tka08'><dd id='tka08'><q id='tka08'><del id='tka08'><acronym id='tka08'></acronym><tfoot id='tka08'></tfoot><label id='tka08'><strong id='tka08'></strong></label><td id='tka08'></td><ul id='tka08'><select id='tka08'><li id='tka08'></li></select></ul><label id='tka08'></label></del><tbody id='tka08'></tbody><dt id='tka08'></dt></q><small id='tka08'><strike id='tka08'></strike></small></dd></q><label id='tka08'></label></sup></option><pre id='tka08'><ins id='tka08'><td id='tka08'></td><sub id='tka08'><optgroup id='tka08'></optgroup></sub><center id='tka08'><em id='tka08'></em></center><acronym id='tka08'></acronym></ins></pre></tr><tr id='tka08'></tr><center id='tka08'><tbody id='tka08'></tbody><tfoot id='tka08'></tfoot></center><small id='tka08'><th id='tka08'></th></small><small id='tka08'></small><em id='tka08'></em><dfn id='tka08'><dd id='tka08'></dd></dfn><dl id='tka08'><i id='tka08'><td id='tka08'><thead id='tka08'></thead></td></i></dl><style id='tka08'><th id='tka08'><form id='tka08'><span id='tka08'><dl id='tka08'><label id='tka08'></label></dl><th id='tka08'><li id='tka08'><noscript id='tka08'></noscript><tbody id='tka08'></tbody><tbody id='tka08'><form id='tka08'><tbody id='tka08'></tbody><dd id='tka08'><i id='tka08'></i></dd></form></tbody></li></th></span></form><optgroup id='tka08'><ol id='tka08'><b id='tka08'></b></ol></optgroup></th></style><tbody id='tka08'><strong id='tka08'></strong><label id='tka08'><label id='tka08'><tbody id='tka08'><small id='tka08'><noframes id='tka08'></noframes><ul id='tka08'></ul><b id='tka08'></b></small></tbody></label><label id='tka08'><code id='tka08'></code><kbd id='tka08'></kbd></label><u id='tka08'><tt id='tka08'></tt></u></label></tbody><dfn id='tka08'><tbody id='tka08'></tbody></dfn><pre id='tka08'><em id='tka08'><option id='tka08'><dt id='tka08'></dt></option></em></pre><optgroup id='tka08'><thead id='tka08'></thead></optgroup><optgroup id='tka08'></optgroup><optgroup id='tka08'></optgroup><em id='tka08'></em><address id='tka08'></address><blockquote id='tka08'><u id='tka08'><style id='tka08'><b id='tka08'></b><thead id='tka08'><style id='tka08'><strong id='tka08'><ol id='tka08'></ol></strong></style><acronym id='tka08'><del id='tka08'><dd id='tka08'></dd><bdo id='tka08'><legend id='tka08'><kbd id='tka08'><address id='tka08'></address></kbd></legend></bdo></del></acronym></thead><tbody id='tka08'></tbody></style></u><label id='tka08'><dt id='tka08'></dt></label></blockquote><li id='tka08'><dl id='tka08'><noframes id='tka08'><form id='tka08'></form></noframes></dl></li><td id='tka08'></td><blockquote id='tka08'><th id='tka08'><tr id='tka08'></tr><code id='tka08'><sup id='tka08'><fieldset id='tka08'></fieldset><code id='tka08'></code><big id='tka08'></big></sup></code></th></blockquote><select id='tka08'><kbd id='tka08'><sup id='tka08'></sup><form id='tka08'></form></kbd></select><big id='tka08'></big><em id='tka08'></em><sup id='tka08'><b id='tka08'></b><strong id='tka08'></strong></sup><kbd id='tka08'><ol id='tka08'></ol></kbd><optgroup id='tka08'><tt id='tka08'><font id='tka08'><td id='tka08'></td></font></tt></optgroup><pre id='tka08'><center id='tka08'></center></pre><tt id='tka08'></tt><big id='tka08'><strike id='tka08'><li id='tka08'><kbd id='tka08'></kbd></li><i id='tka08'><blockquote id='tka08'><label id='tka08'><u id='tka08'><ins id='tka08'></ins><dfn id='tka08'></dfn></u></label><noscript id='tka08'><span id='tka08'></span></noscript><td id='tka08'></td><pre id='tka08'><li id='tka08'><td id='tka08'><label id='tka08'></label><pre id='tka08'></pre></td></li></pre><small id='tka08'></small></blockquote></i><b id='tka08'><i id='tka08'></i></b><td id='tka08'><select id='tka08'></select><table id='tka08'><tbody id='tka08'></tbody></table><dt id='tka08'><dd id='tka08'></dd></dt></td></strike><strong id='tka08'><sub id='tka08'></sub><td id='tka08'></td></strong></big><blockquote id='tka08'></blockquote><small id='tka08'></small><dir id='tka08'></dir><tr id='tka08'></tr><center id='tka08'><u id='tka08'></u></center><kbd id='tka08'></kbd><select id='tka08'><u id='tka08'><p id='tka08'><p id='tka08'><em id='tka08'><dfn id='tka08'><table id='tka08'><dl id='tka08'></dl><center id='tka08'></center></table></dfn><div id='tka08'></div><small id='tka08'></small></em></p></p><acronym id='tka08'></acronym><u id='tka08'></u><sup id='tka08'><thead id='tka08'><noscript id='tka08'></noscript></thead></sup></u><ol id='tka08'></ol><sub id='tka08'></sub></select><address id='tka08'></address><dl id='tka08'><small id='tka08'><ul id='tka08'><optgroup id='tka08'><em id='tka08'></em></optgroup><tt id='tka08'></tt><strike id='tka08'></strike></ul><thead id='tka08'><kbd id='tka08'><kbd id='tka08'></kbd><noframes id='tka08'><bdo id='tka08'><sup id='tka08'><div id='tka08'><bdo id='tka08'></bdo></div></sup></bdo></noframes><label id='tka08'></label><strike id='tka08'></strike></kbd></thead></small></dl><big id='tka08'></big><ins id='tka08'><optgroup id='tka08'></optgroup></ins><dl id='tka08'><tbody id='tka08'></tbody></dl><dt id='tka08'></dt><tr id='tka08'><address id='tka08'></address></tr><small id='tka08'><font id='tka08'></font></small><option id='tka08'><thead id='tka08'></thead><em id='tka08'></em></option><tfoot id='tka08'></tfoot><tbody id='tka08'></tbody><li id='tka08'></li><tbody id='tka08'></tbody><address id='tka08'></address><del id='tka08'><big id='tka08'><label id='tka08'><code id='tka08'><th id='tka08'><legend id='tka08'></legend><i id='tka08'></i><form id='tka08'></form></th></code></label></big><dd id='tka08'><span id='tka08'><abbr id='tka08'></abbr></span></dd></del><ol id='tka08'></ol><address id='tka08'><sup id='tka08'><acronym id='tka08'></acronym></sup></address><blockquote id='tka08'></blockquote><font id='tka08'></font><optgroup id='tka08'><bdo id='tka08'></bdo><acronym id='tka08'></acronym></optgroup><del id='tka08'></del><code id='tka08'><select id='tka08'></select><td id='tka08'></td></code><tfoot id='tka08'></tfoot><kbd id='tka08'><b id='tka08'><style id='tka08'><tbody id='tka08'><tr id='tka08'></tr><big id='tka08'></big><ol id='tka08'><u id='tka08'><dfn id='tka08'></dfn></u></ol></tbody></style><dl id='tka08'><b id='tka08'><ins id='tka08'><tt id='tka08'><b id='tka08'><blockquote id='tka08'><dir id='tka08'></dir><label id='tka08'><li id='tka08'></li><i id='tka08'></i><u id='tka08'><tbody id='tka08'></tbody></u></label><li id='tka08'><tt id='tka08'></tt></li></blockquote></b></tt></ins></b></dl></b></kbd><fieldset id='tka08'><sub id='tka08'><div id='tka08'></div></sub></fieldset><acronym id='tka08'><td id='tka08'><form id='tka08'></form></td><big id='tka08'><dfn id='tka08'><b id='tka08'><address id='tka08'></address></b><thead id='tka08'><span id='tka08'></span></thead></dfn></big></acronym><ul id='tka08'></ul><tbody id='tka08'><sup id='tka08'><legend id='tka08'><b id='tka08'></b></legend></sup><legend id='tka08'><sub id='tka08'><ul id='tka08'><b id='tka08'><q id='tka08'></q></b></ul><tfoot id='tka08'></tfoot><ul id='tka08'></ul><bdo id='tka08'></bdo></sub></legend></tbody><dfn id='tka08'><label id='tka08'></label></dfn><em id='tka08'><bdo id='tka08'><ins id='tka08'><dl id='tka08'></dl></ins><pre id='tka08'><p id='tka08'></p><span id='tka08'><tt id='tka08'></tt></span></pre></bdo></em><sub id='tka08'><option id='tka08'><bdo id='tka08'></bdo></option></sub><bdo id='tka08'><small id='tka08'></small></bdo><dl id='tka08'></dl><address id='tka08'></address><pre id='tka08'><pre id='tka08'></pre></pre><li id='tka08'></li><ins id='tka08'><legend id='tka08'></legend></ins><strong id='tka08'></strong><div id='tka08'><div id='tka08'></div></div><tr id='tka08'><dt id='tka08'><tbody id='tka08'></tbody><dd id='tka08'><optgroup id='tka08'></optgroup></dd></dt><tbody id='tka08'></tbody></tr><abbr id='tka08'><font id='tka08'><ins id='tka08'></ins><small id='tka08'><fieldset id='tka08'></fieldset></small><noscript id='tka08'></noscript><select id='tka08'><optgroup id='tka08'></optgroup></select></font></abbr><tr id='tka08'></tr><strike id='tka08'><th id='tka08'></th></strike><label id='tka08'></label><b id='tka08'></b><ins id='tka08'><del id='tka08'><dt id='tka08'></dt></del></ins><sub id='tka08'><table id='tka08'><small id='tka08'></small><div id='tka08'></div></table></sub></div>